1 / 1
جدول گذاری و زیر سازی معابر شهر درق آغاز شد.

جدول گذاری و زیر سازی معابر شهر درق آغاز شد.

آغاز جدول گذاری معابر درق

به گزارش روابط عمومی شهرداری درق، پروژه جدول گذاری و زیرسازی معابر شهر درق که از اعتبارات سال 1401 می باشد آغز گردید.

در این مرحله شهرداری جدول گذاری و زیر سازی معابر فرعی خیابان معلم، معابر فرعی خیابان شهید باهنر، خبابان آزادگان 22، ادامه بلوار جود الائمه و امام سجاد را در دستور کار خود دارد.