معرفی شهردار شهرداری درق

محمدرضا محمد زاده
سرپرست شهرداری درق

مفتخر به خدمت به شهروندان درق در شهرداری  از سال 1386

محمدرضا محمد زاده

راه های ارتباط

تماس با شماره 05832353286

ارسال فکس به شماره 05832354000