اعضای شورای اسلامی شهر درق از ابتدا تا دوره پنجم به شرح این جدول می باشند.