اعضای شورای اسلامی شهر درق در دوره ششم به شرح ذیل می باشند:

*  موسی میرزایی                رییس شورای اسلامی

*  نعمت حسن زاده               نایب رییس شورای اسلامی

* محمود اربابی                   عضو شورای اسلامی 

* عباسعلی محمدزاده            عضو شورای اسلامی 

*علی نوروزی                    عضو شورای اسلامی